Để tránh hồ sơ GS, PGS rởm, Hội đồng Giáo sư nhà nước có yêu cầu quán triệt

03/07/2022 08:59
Linh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khá

Hội đồng Giáo sư nhà nước có văn bản gửi đến các hội đồng giáo sư cơ sở, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2022; các đại học, trường đại học, học viện; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ với yêu cầu quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan; bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan. Thẩm định kỹ đối với những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí.

Trường hợp có ý kiến phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng thì kịp thời xem xét, phối hợp giải quyết theo đúng quy định.

Hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp là hoạt động giáo dục, đào tạo đặc thù, cần gắn với kế hoạch công tác của cơ sở giáo dục. Các đơn vị, cá nhân liên quan cần đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để hội đồng giáo sư các cấp hoạt động có hiệu quả.

Bảo đảm công tác xét của hội đồng giáo sư các cấp năm 2022 đúng tiến độ theo kế hoạch.

Cùng yêu cầu bảo đảm công tác xét của các hội đồng giáo sư các cấp năm 2022 đúng tiến độ theo kế hoạch, Hội đồng Giáo sư nhà nước còn nhấn mạnh việc tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương có liên quan; bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng cho những người tham gia thực hiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Linh Anh