7 hành vi học sinh trung học không được làm

31/05/2020 06:40 Tùng Dương
GDVN- Ngoài các hành vi không được làm, Dự thảo Điều lệ cũng quy định rõ quyền của học sinh được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, và được bảo vệ.

Các hành vi học sinh không được làm được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Infographic: Các hành vi học sinh Trung học không được làm:

Các hành vi học sinh Trung học không được làm. Infographic: Tùng Dương.

Dự thảo Điều lệ cũng quy định rõ quyền của học sinh

Học sinh được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.

Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.

Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Học sinh có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đối tượng, thời gian, thủ tục tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm nay
Đối tượng, thời gian, thủ tục tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm nay

Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.

Thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

Tùng Dương