Bộ Giáo dục chưa bao giờ cho phép trường Đông Đô đào tạo bất kỳ văn bằng 2 nào

18/08/2019 07:04 Như Hải
(GDVN) - Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô.

Liên quan đến sai phạm trong đào tạo và cấp văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Theo quy định trong Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2001 của Bộ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp đại học thứ hai , việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp.

Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép đào tạo văn bằng 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, Bộ chưa cho phép Đại học Đông Đô tuyển sinh Văn bằng 2 (ảnh V.P).

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo văn bằng 2.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Trường Đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Tuy nhiên, trong Báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục và Đại học của trường không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2.

Do Trường Đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không yêu cầu trường báo cáo (theo quy định tại Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT).


Nhốn nháo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh chính quy Đại học Đông Đô

Liên quan đến việc quản lý và giám sát phôi bằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Khoản 2 Điều 38 Luật Giáo dục Đại học 2012 đã quy định cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học.

Như vậy, theo Luật này, Bộ không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường đại học tự quản lý và tổ chức in phôi bằng đại học của mình.

Tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 quy định: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung ghi trên phôi bằng Đại học đã được quy định chi tiết trong Điều 8, 9 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015. Những thông tin này là thông tin chung, cơ bản cần phải có trên một văn bằng đại học.

Ngoài những nội dung cơ bản theo quy định, Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về những thông tin khác trên văn bằng của cơ sở đào tạo.

Như vậy, theo quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu văn bằng, chứng chỉ cụ thể của từng cấp học, trình độ đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở đó, các trường đại học cập nhật thông tin của trường mình vào mẫu văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi.


Đại học Đông Đô chờ có tân hiệu trưởng rồi mới xử lý văn bằng 2 tiếng Anh đã cấp

Về công tác thanh, kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra văn bằng 2 được thực hiện trong chương trình kế hoạch chung về thanh tra, kiểm tra.

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết 50/2010/QH12 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra tại Trường đại học Đông Đô.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trường chưa có mặt bằng nên chưa xây dựng được cơ sở vật chất như cam kết; tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao. Do đó, Bộ đã có quyết định tạm dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường đại học Đông Đô.

Triển khai kế hoạch thanh tra 2018, Bộ đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Đông Đô (Quyết định 80/QĐ-TTr ngày 19/9/2018).

Tuy nhiên, Trường Đại học Đông Đô đã có văn bản đề nghị hoãn thanh tra, lý do trường đưa ra là thời điểm đó trường chuyển trụ sở, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều đã đóng gói niêm phong.

Thực hiện quản lý nhà nước, ngoài hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo Thanh tra và các đơn vị chức năng tập hợp, rà soát các vấn đề dư luận phản ánh về giáo dục nói chung và Giáo dục Đại học nói riêng, để tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm nếu có.

Hiện nay, mọi văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở giáo dục đại học được đào tạo văn bằng 2 đều được lưu trữ theo quy định về lưu trữ tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các cơ sở giáo dục đại học là thành viên của 2 đại học Quốc gia, 3 đại học Vùng và 23 cơ sở giáo dục đại học được phép thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017).


7 nghiên cứu sinh dùng văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô trúng tuyển là ai?

Theo quy định thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, ban hành tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thay thế tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm phải thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng; và công khai thu chi tài chính. Đối với công khai hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, trong đó có văn bằng 2 là quy định bắt buộc các cơ sở đào tạo phải thực hiện (điểm h mục 1 Điều 7).

Khoản 3 Điều 5 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã quy định:

“Trách nhiệm xã hội của trường đại học thể hiện ở các hoạt động: Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan về các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật; cam kết với cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết…”;

Các quy định nêu trên nhằm tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Như Hải