Bộ Giáo dục có ý kiến về việc dừng chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên

21/07/2020 05:52 BÙI NAM
GDVN- Khi nào giáo viên được chi trả theo vị trí việc làm thì mới thực hiện ngừng chi trả phụ cấp thâm niên.

Hiện nay một số địa phương đã tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên dẫn đến thiệt thòi quyền lợi cho giáo viên, khi mà lương cơ sở chưa tăng.

Tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên từ 01/7/2020 là việc làm vội vàng, vì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo. Cụ thể ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW trong đó nêu rõ:

“Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.

Do đó, khi nào giáo viên được chi trả theo vị trí việc làm thì mới ngừng chi trả phụ cấp thâm niên.

Kể cả tình hình kinh tế ổn định, nếu từ 01/01/2021 tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng mà giáo viên chưa được chi trả theo vị trí việc làm thì cũng chưa cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo.

(Ảnh: Tác giả cung cấp)

Để chấn chỉnh việc tùy tiện dừng chi trả phụ cấp thâm niên, ngày 16/6/2020 ông Đặng Văn Bình là Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn trả lời Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, cũng như thông tin đến các Sở khác là không có việc cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Đáng chú ý trong đó có nội dung, chính sách lương nhà giáo vẫn được thực hiện theo chế độ hiện hành tức là không được cắt phụ cấp thâm niên khi chưa có hướng dẫn của Chính phủ.

Do đó, đơn vị nào tham mưu tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên là vội vàng, phải ngừng lại ngay, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

BÙI NAM