Các sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được thẩm định xong trước ngày 30/9/2019

17/07/2019 07:07 Thùy Linh
(GDVN) - Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định sách giáo khoa lớp 1 sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Ngày 15/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ít nhất một phần ba tổng số thành viên trong mỗi Hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp Tiểu học.

Theo quy định trong Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT, thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được thẩm định.

Những người này từng tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan khác hoặc có ít nhất 3 năm trực tiếp dạy học ở cấp học có sách giáo khoa được thẩm định.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Song song với yêu cầu về chuyên môn, trình độ, Bộ chú trọng chọn lựa những ứng viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm để tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Quá trình làm việc của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các quy định trong Thông tư 33; với tinh thần khoa học, công tâm, đồng thời cũng cởi mở với cái mới và sự đa dạng của các ý tưởng để lựa chọn ra những cuốn sách/bộ sách đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ Giáo dục nhận hồ sơ đăng ký thẩm định sách giáo khoa lớp 1 từ 1/7 đến 15/7

Theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản gửi tới để nghiên cứu độc lập.

Sau đó, Hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá đối với các cuốn sách, bộ sách.

Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định sách giáo khoa sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại, Bộ đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.

Trước đó, vào đầu tháng 7, các thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tập huấn để thông tin những điểm mới trong chương trình tổng thể, chương trình môn học; các quy định trong Thông tư 33 “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa”.

Thùy Linh