Các thầy cô chấm bài thi trắc nghiệm cần đọc kỹ quy định này để tránh gian lận

27/06/2019 06:21 Sông Trà
(GDVN) - Các thành viên được lựa chọn làm khâu xử lý bài thi trắc nghiệm tại các địa phương hãy ”thấm nhuần” các quy định, yêu cầu về chấm bài thi trắc nghiệm.

Vụ tiêu cực, gian lận thi cử động trời ở ba tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La xảy ra trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, chủ yếu nằm ở khâu xử lý, chấm các bài thi trắc nghiệm trên máy tính khi giao cho các Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận ra những sơ hở “chết người” trong quy trình, kỹ thuật xử lý các bài thi trắc nghiệm tại Quy chế số 04/2017-2018 /TT-BGD ĐT.

Do đó, ở khâu chấm bài thi trắc nghiệm của năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế số 03/2019/TT-BGD ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận ra những sơ hở “chết người” trong quy trình, kỹ thuật xử lý các bài thi trắc nghiệm. (Ảnh minh họa: Dương Hà)

Các thành viên của trường đại học được điều động, lựa chọn làm khâu xử lý những bài thi trắc nghiệm năm nay tại các địa phương, không được chủ quan, hãy ”thấm nhuần” các quy định, yêu cầu về chấm bài thi trắc nghiệm (Điều 26) trước khi thực thi công việc khó khăn, phức tạp này.

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường Đại học, Cao đẳng chủ trì tổ chức chm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi.

Trường Đại học, Cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ c người đúng thành phần quy định tại khoản 2 Điều này để thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm. Người có người thân dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không tham gia Ban Chm thi trắc nghiệm tại địa phương nơi người thân dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm theo quy định của Quy chế này.

Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho chm thi trắc nghiệm.

2. Ban Chấm thi trắc nghiệm

a) Thẩm quyền thành lập: Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm. Ban Chấm thi trắc nghiệm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia.

b) Thành phần của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm:

34 thí sinh vi phạm quy chế, 2 cán bộ coi thi bị đình chỉ

- Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo trường Đại học, Cao đẳng đảm nhiệm. Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia về thời gian, quy trình và chất lượng chm thi; có quyền thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với những thành viên thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế thi hoặc có nhiều sai sót khi thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm kiểm tra, xác minh khi có bất thường xảy ra theo yêu cầu của Tổ Giám sát.

- Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo các phòng, ban thuộc trường Đại học, Cao đẳng đảm nhiệm; trong đó, Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực do lãnh đạo Phòng có chức năng quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hoặc quản lý Đào tạo đảm nhiệm. Phó Trưởng ban có thể kiêm nhiệm làm trưởng không quá 01 tổ chuyên môn và thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm.

- Các tổ chuyên môn của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm:

+ Tổ Thư ký: Tổ trưởng Tổ Thư ký do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm, các thành viên là cán bộ, giảng viên của trường Đại học, Cao đẳng. Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp Trưởng ban chuẩn bị các văn bản, tài liệu, mẫu biểu, biên bản phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm; giao nhận bài thi từ Hội đồng thi; mở, đóng niêm phong túi bài thi; bảo quản bài thi trong thời gian lưu tại phòng chấm thi trắc nghiệm; giám sát thực hiện quy trình chấm thi và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban.

+ Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm: Tổ trưởng Tổ Chm bài thi trắc nghiệm là Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực; các thành viên là cán bộ kỹ thuật của trường Đại học, Cao đẳng và không quá 02 cán bộ kỹ thuật được huy động từ các sở Giáo dục và Đào tạo không thuộc địa phương có bài thi được chấm (nếu trường Đại học, Cao đẳng chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm có yêu cầu). Cán bộ kỹ thuật phải am hiểu sâu về công nghệ thông tin và phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

+ Tổ Giám sát, gồm ít nhất 03 người (01 Tổ trưởng và ít nhất 02 thành viên): Tổ trưởng Tổ Giám sát là lãnh đạo phòng/ban hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ của trường Đại học, Cao đẳng; các thành viên Tổ Giám sát là viên chức của trường Đại học, Cao đẳng .

Tổ Giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác. Tổ Giám sát có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại Phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường, Tổ Giám sát phải báo cáo Trưng ban để tạm dừng quá trình chấm thi, đề nghị Trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục.

c) Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm chấp hành sự phân công của Trưởng ban, thực hiện đúng các quy định của Quy chế này; thành viên trong các tổ chuyên môn tuân thủ sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng.

4. Quy định chung về chấm bài thi trắc nghiệm

a) Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm, các thành viên Tổ Giám sát và người đang thi hành nhiệm vụ liên quan không được mang theo bút chì, tẩy và các vật dụng bị cấm khác theo quy định vào phòng chm thi; không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lí do gì.

b) Kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chấm bài thi trắc nghiệm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm theo quy định; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay với Tổ trưởng Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm để cùng Tổ Giám sát lập biên bản, báo cáo Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm xử lý.

c) Các Phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, kể từ khi quét ảnh đến khi có kết quả là điểm bài thi của từng thí sinh.

d) Xử lý bài thi trắc nghiệm:

- Quét phiếu trả lời trắc nghiệm: ngay khi quét xong tất cả phiếu trả lời trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau;

- Nhận dạng ảnh quét: ngay sau khi nhận dạng xong ảnh quét bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu nhận dạng ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau;

- Sửa lỗi k thuật: ngay sau khi sửa lỗi kỹ thuật tất cả các bài thi trắc nghiệm bị lỗi của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu sửa lỗi kỹ thuật đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau.

Quy trình giao, nhận đề thi quốc gia như thế nào?

Trong mỗi bước nói trên, toàn bộ 03 bộ đĩa CD hoặc DVD ging nhau tại từng bước phải được đóng gói niêm phong dưới sự giám sát của T Giám sát, công an và lập biên bản; gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 bộ đĩa để quản lý và giám sát, bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 01 bộ đĩa do Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ. Phải báo cáo, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia khi sử dụng các bộ đĩa này.

đ) Chấm điểm: sau khi hoàn thành các công việc nêu tại điểm d khoản này, Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm mở niêm phong đĩa CD cha dữ liệu chấm bài thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lập biên bản mở niêm phong và nạp dữ liệu chm vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát của công an và Tổ Giám sát; tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ s thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Thống nhất sử dụng mã bài thi, môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình xử lý, Ban Chấm thi trắc nghiệm phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và báo cáo kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được lưu vào 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; 01 đĩa gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để quản lý và giám sát; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thng phần mềm quản lý thi và lưu trữ; 01 đĩa Trưng ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ.

Sông Trà