Có 4 nhóm chính sách cần sửa đổi, bổ sung ở Luật giáo dục đại học

25/07/2017 07:56 Thùy Linh
(GDVN) - Nội dung trọng tâm sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học sẽ bao gồm: Tự chủ đại học, Quản trị đại học, Quản lý đào tạo, Quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chuẩn bị Đề án về Tự chủ đại học (theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ) và soạn thảo Nghị định về Quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập để cụ thể hoá Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngay sau đó, ngày 7/10/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ra Thông báo kết luận số 745/TB-BGDĐT phân công các đơn vị thuộc Bộ rà soát các quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản có liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 12/2016 và Công văn số 51/VPCP-PL ngày 4/1/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp rà soát gần 30 văn bản liên quan đến Luật Giáo dục đại học để xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;…

Đó là thông tin được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại cuộc họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia 2016 - 2020 và Hội thảo khoa học chuyên đề “Luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục” tổ chức ngày 18/7/2017 vừa qua. 

Có 4 nhóm chính sách cần sửa đổi, bổ sung ở Luật giáo dục đại học (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Được biết, đến nay hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học đã được xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học là gỡ bỏ các nút thắt nhằm phát triển Giáo dục đại học, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, thông thoáng, hấp dẫn để thực hiện tốt tự chủ đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia phát triển giáo dục đại học.

Sửa đổi, bổ sung sẽ được tiến hành trên cơ sở rà soát tất cả các điều của Luật Giáo dục đại học hiện hành để phân loại những nội dung trong các điều còn hợp lý, bất cập và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp đảm bảo tính tổng thể các điều của Luật sau khi được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung trọng tâm sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học sẽ bao gồm 4 nhóm chính sách lớn đã được Quốc hội thông qua gồm: Tự chủ đại học, Quản trị đại học, Quản lý đào tạo, Quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, nếu phát hiện cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung cần thiết khác ngoài các nội dung đã được Quốc hội thông qua, cần lồng ghép vào 04 nhóm chính sách nêu trên hoặc bổ sung chính sách mới.

Thùy Linh