Đà Nẵng đã chọn xong sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6

04/05/2021 06:13 AN NGUYÊN
GDVN- Đà Nẵng chọn sách Đạo đức và Giáo dục thể chất lớp 1 từ bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2021 - 2022.

Đà Nẵng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Ảnh: AN

Đối với sách giáo khoa lớp 1, có bốn đầu sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Bộ Kết nối tri thức và Cuộc sống) gồm: sách Tiếng Việt 1, sách Toán 1, sách Tự nhiên và xã hội, sách Âm nhạc.

Hai đầu sách được chọn từ bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục là sách Mỹ thuật, sách hoạt động trải nghiệm. Có hai đầu sách được chọn từ bộ sách Cánh diều của Nhà xuất Đại học sư phạm là sách Đạo đức và Giáo dục thể chất.

Đối với sách giáo khoa lớp 2, có bốn đầu sách gồm: Tiếng Việt 2, Toán 2, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc từ bộ Kết nối tri thức với Cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

100% giáo viên thống nhất chọn 1 bộ sách giáo khoa là "bất thường"
100% giáo viên thống nhất chọn 1 bộ sách giáo khoa là "bất thường"

Có hai đầu sách lớp 2 được lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm gồm: Đạo đức và Giáo dục thể chất.

Hai đầu sách còn lại được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm.

Đối với sách giáo khoa lớp 6 thì có sáu đầu sách được chọn từ bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Toán tập 1 và Toán tập 2, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Địa lý và Lịch sử, Tin học, Âm nhạc.

Có bốn đầu sách lớp 6 được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Ngữ văn tập 1 và Ngữ văn tập 2, Công nghệ, Mỹ thuật 6 và Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp.

Riêng sách Giáo dục thể chất lớp 6, Hội đồng chọn sách sách giáo khoa Đà Nẵng chọn sách của bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Sách giáo khoa Tiếng Anh, có ba đầu sách được phê duyệt, các trường có thể tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để lựa chọn sử dụng gồm: Tiếng Anh i-Learn Smart World của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, sách Tiếng Anh 6 tập 1 và tiếng Anh 6 tập 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

AN NGUYÊN