Giáo viên đã hết áp lực thi giáo viên dạy giỏi?

06/01/2020 06:00 Hồ Oanh
(GDVN) - Theo quy định mới, chỉ còn hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, không còn hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quốc gia.

Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/02/2020. 

Theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới so với trước đây, cụ thể là: 

Giáo viên tham gia theo nguyên tắc tự nguyện

Nguyên tắc của Hội thi được ghi rõ là dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; bảo đảm tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, thực chất; bảo đảm đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Không tổ chức Hội thi quốc gia, chỉ còn thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh 

Theo quy định mới, chỉ còn hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, không còn hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quốc gia.

Theo quy định mới, chỉ còn hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, không còn hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quốc gia. (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ: dienbien.edu.vn)

Giáo viên không được dạy thử, thay đổi học sinh trong lớp học.

Giáo viên phải giữ nguyên trạng số học sinh, không dạy thử (dạy trước) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. 

Giáo viên phải giữ nguyên trạng số học sinh, không dạy thử (dạy trước) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi; quy định này góp phần xóa bỏ việc “ép học sinh yếu nghỉ học”, “mượn học sinh giỏi” biểu diễn.

Tuy nhiên, có cấm giáo viên dạy thử được không? Thực tế, việc này không thể quản lý được; giáo viên có thể không dạy thử được ở lớp đã được phân công, còn lớp khác sao cấm được, vì là tiết dạy của giáo viên!

Giaó viên đã hết áp lực thi giáo viên giỏi? 

Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kí năm 2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT quy định rõ:

Đánh giá trường tiểu học được chia làm ba mức độ:

1. Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu;

2. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;

3. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Từng mức độ chuẩn, có quy định riêng về tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp.


Quy định mới về Hội thi giáo viên giỏi từ năm 2020

Cụ thể: Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu phải có ít nhất 40% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 phải có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 phải có ít nhất 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Trong đó ít nhất 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

Những chỉ tiêu về tỉ lệ giáo viên dạy giỏi được quy định trong Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT cũng chính là áp lực để nhiều trường học hiện nay bằng mọi giá phải có đủ tỉ lệ giáo viên dạy giỏi cho việc công nhận và giữ chuẩn quốc gia.

Như vậy, để bảo đảm đạt chuẩn, giữ chuẩn, chắc chắn giáo viên vẫn phải “tự nguyện” tham gia Hội thi; áp lực thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi vẫn “nguyên giá trị”.

Để Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT đi vào cuộc sống thực sự, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa đổi Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT cho phù hợp.

Tài liệu tham khảo: 

1. download.com.vn/docs/thong-tu-22-2019-tt-bgddt/download

2. thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-59-2012-TT-BGDDT-cong-nhan-truong-tieu-hoc-dat-chuan-quoc-gia-163114.aspx

Hồ Oanh