Hiệp hội và ngành Giáo dục hợp tác triển khai nhiều vấn đề giáo dục lớn

05/08/2015 07:25 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT cùng Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) thống nhất các nội dung phối hợp trong giai đoạn 2015-2020.

Các nội dung của kế hoạch quan trọng này được GS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận thống nhất ký kết vào ngày 3/8/2015.

Theo đó, về phía Bộ GD&ĐT, sẽ chủ trì, phối hợp với Hiệp hội xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động của các trường đại học, cao đẳng trong đó quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường ngoài công lập có cơ hội tiếp cận các ưu đãi của nhà nước về đất đai và chính sách thuế, tín dụng và các vấn đề khác có liên quan thực hiện công bằng trong giáo dục giữa các trường đại học và cao đẳng.

Hai cơ quan phối hợp, hướng dẫn chuyển đổi các trường đại học dân lập sang tư thục, đồng thời rút kinh nghiệm từ các trường công lập đã được trao quyền tự chủ để xây dựng các tiêu chí tự chủ trường đại học làm cơ sở để nhân rộng mô hình các cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn.

Ủng hộ và tạo điều kiện để các trường đại học, cao đẳng tham gia Hiệp hội.

Ủng hộ và tạo điều kiện để Hiệp hội tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế, các hội thảo khoa học, các cuộc triển lãm… để đóng góp những sáng kiến kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục đại học, những đề xuất, ý kiến phản biện đến việc đổi mới, hoàn thiện thể chế của ngành, của nhà nước.

Ủng hộ chủ trương để Hiệp hội tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học, xếp hạng trường đại học thông qua tổ chức kiểm định độc lập của Hiệp hội được thành lập theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận nhận hoa từ GS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trong một hội nghị. Ảnh Xuân Trung

Ủng hộ, khuyến khích Hiệp hội tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo, cán bộ các trường đại học, cao đẳng thông qua các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài không sử dụng ngân sách nhà nước.

Về phía Hiệp hội, hai bên thống nhất Hiệp hội chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc phổ biến, tuyên truyền, vận động các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của nhà nước, quy định của Bộ GD&ĐT cũng như của các Bộ, Ngành liên quan đến đổi mới giáo dục đại học.

Hiệp hội chủ động tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế, các hội thảo khoa học, các cuộc triển lãm… để đóng góp những sáng kiến kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục đại học, những đề xuất, ý kiến phản biện đến việc đổi mới, hoàn thiện thể chế của ngành, của nhà nước.

Chủ động tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng thông qua các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hiệp hội cũng chủ động xây dựng Đề án thành lập Quỹ phát triển giáo dục đại học trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động và phối hợp với Bộ GD&ĐT và các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện Đề án thành lập Quỹ khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tăng thêm nguồn lực cho giáo dục đại học, cao đẳng thông qua việc huy động nguồn vốn của xã hội phù hợp với chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… của Đảng và Nhà nước.

Chủ trì và phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc kết nối hợp tác giữa trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội xã hội nghề nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, rèn luyện kinh nghiệm thực tế, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, cơ hội tìm việc làm sau tốt nghiệp.

Hai cơ quan cũng phối hợp, tổ chức kết nối giao lưu giữa các trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập trong việc hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, học thuật, chia sẻ nguồn học liệu mở, đổi mới chương trình…, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, hỗ trợ sinh viên, kinh nghiệm quản trị đại học.

Đây là những nội dung để hai cơ quan phối hợp hoạt động nhằm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQTW Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, Khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cũng là thực hiện Nghị quyết số 44/2014/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với giáo dục đại học và Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TW.

Hai bên cùng phát huy tiềm năng, trí tuệ của các hội viên đóng góp vì sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học và góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo bản kế hoạch này thì cứ sáu tháng một lần, hoặc đột xuất Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng với Lãnh đạo Hiệp hội họp giao ban để rà soát, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện chương trình này và cập nhật những vấn đề mới.

Xuân Trung