Hiểu thế nào về ưu tiên xét tuyển trước của Sở Giáo dục Thanh Hóa? (1)

02/09/2020 06:24 Trần Phương
GDVN- Việc xét ưu tiên của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có đúng như các văn bản thông báo đã được công khai?

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết phản ánh đơn thư của giáo viên về kỳ thi tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông công lập năm 2020 diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản số 2721/SGDĐT- VP thông tin về các nội dung mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nêu.

Về trường hợp thí sinh H.T.H, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu:

“Thí sinh H.T.H, đăng ký dự tuyển môn Sinh học tại Trường THCS&THPT Nghi Sơn, có Bằng cử nhân sư phạm Sinh học chính quy, tốt nghiệp năm 2011, đủ điều kiện để dạy Trung học phổ thông.

Thí sinh H., có hơn 5 năm hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc 64 tháng.

Trong đó, từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2017 hợp đồng lao động tại Trường THCS Nghi Sơn, từ tháng 8/2018 đến nay hợp đồng tại Trường THCS&THPT Nghi Sơn (là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Trong quá trình công tác, cô H. được phân công giảng dạy Trung học cơ sở và có dạy một số tiết Trung học phổ thông; trong các năm học đều được nhà trường đánh giá, xếp loại hoàn thành khá và xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 13/6/2020, Hội đồng tuyển dụng đã họp trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra và đề nghị của Ban kiểm tra ĐKDT đối với thí sinh H., Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Chinh trị, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ), đồng thời căn cử quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Văn bản hợp nhất Số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ) và Phương án tuyển dụng của Sở.

Để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên hợp đồng, Hội đồng tuyển dụng đã xem xét tất cả giáo viên HĐLĐ trước ngày 27/7/2015 (đã và đang dạy tại các trường THCS&THPT học trường THPT đã dạy tại trường THPT nay đang dạy tại trường THCS; đã dạy THCS nay đang dạy các trường THCS&THPT hoặc trường THPT).

Vi vậy, Hội đồng thảo luận và thống nhất công nhận thi sinh Hoàng Thị Hồng thuộc đối tượng hợp đồng lao động tại Trường THCS&THPT Nghi Sơn.

Tại Trường THCS&THPT Nghi Sơn, có 03 thí sinh đăng ký dự tuyển môn Sinh học, kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2): thí sinh H.T.H (đạt 90 điềm), M.T.Đ (63,5 điểm) và B.N.G (25 điểm).

Căn cử kết quả phỏng vấn thí sinh H.T.H trúng tuyển. Thi sinh H.T.H, có Bằng cử nhân sư phạm Sinh học chính quy, đủ điều kiện để dạy THPT theo quy định, xét ưu tiên với tư cách là thí sinh tự do, với kết quả điểm phỏng vấn (đạt 90 điểm) vẫn trúng tuyến tại Trường THCS THPT Nghi Sơn.”

Trường Trung học cơ sở Nghi Sơn nơi thí sinh H.T.H giảng dạy từ từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2017. Ảnh trường Nghi Sơn.

Như vậy, có thể thể thấy, thí sinh H.T.H từ tháng 8/2018 đến nay hợp đồng lao động tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn (24 tháng).

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời Tòa soạn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa không nhắc tới điều kiện: “Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;” được quy định trong các văn bản trước đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Phương án tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Cụ thể:

Theo quy định tại mục 1.3 của công văn số 5051/UBND-THKH ngày 23/4/2020 về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường Trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có nêu:

Thực hiện xét trúng tuyển trước:

+ Những người có thời gian hợp đồng làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27/7/2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

+ Những người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyển tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển (theo Quyết định hoặc Công văn cử đi học của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Nếu còn chỉ tiêu, xét tuyển đến các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Chánh văn phòng Sở Giáo dục Thanh Hóa có nhầm 2 trường thành 1?
Chánh văn phòng Sở Giáo dục Thanh Hóa có nhầm 2 trường thành 1?

- Các đối tượng được tuyển dụng vào viên chức giáo viên các huyện miền núi phải cam kết công tác tại địa phương ít nhất 05 năm đối với nữ, 07 năm đối với nam mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Theo Phương án số 1232/PA-SGDĐT ngày 07/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phô thông công lập tỉnh Thanh Hóa cũng nêu về việc xét trúng tuyển trước.

Cụ thể, tại mục 9.2.1 nêu rõ về việc Thực hiện xét trúng tuyển trước:

+ Người có thời gian LĐHĐ làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27/7/2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (ưu tiên xét tuyển trước đối với người đăng ký dự tuyển tại đơn vị đang hợp đồng giảng dạy nếu đơn vị đó có chỉ tiêu tuyển dụng).

+ Người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyển tại các trường THPT, THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển (theo Quyết định hoặc Công văn cử đi học của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ngày 16/7/2020.

Cũng trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Sở này đã áp dụng Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Văn bản hợp nhất Số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ và Phương án của Sở.

Cụ thể, Điều 14. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định này và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu; Cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, như văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, phóng viên đã tìm hiểu thì thí sinh H.T.H trải qua 2 cơ quan làm việc khác nhau là trường Trung học cơ sở Nghi Sơn (trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tĩnh Gia cũ-phóng viên) và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn (là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Trường THCS Nghi Sơn, Trường THCS và THPT Nghi Sơn là 2 cơ sở giáo dục khác nhau, ảnh chụp màn hình.

Thí sinh H.T.H cũng đã trải qua 2 vị trí việc làm khác nhau là giáo viên Trung học cơ sở Nghi Sơn (từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2017) và giáo viên tại trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn (từ tháng 8/2018 đến nay).

Trước khi luật Luật giáo dục 2019 có hiệu lực, vị trí việc làm của thí sinh H.T.H tại trường Trung học cơ sở Nghi Sơn không yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên như trong quy định của Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thế nhưng, Hội đồng thảo luận và thống nhất công nhận thi sinh H.T.H thuộc đối tượng hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu: “Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh H.T.H trúng tuyển. Thi sinh H.T.H, có Bằng cử nhân sư phạm Sinh học chính quy, đủ điều kiện để dạy THPT theo quy định, xét ưu tiên với tư cách là thí sinh tự do, với kết quả điểm phòng vấn (đạt 90 điểm) vẫn trúng tuyến tại Trường THCS THPT Nghi Sơn.”

Như vậy, thí sinh H.T.H được xét theo diện nào? Diện ưu tiên xét tuyển trước vì là đối tượng hợp đồng lao động hay diện thí sinh tự do?

Bên cạnh đó, thí sinh H.T.H có bằng đại học chính quy, hệ đào tạo liên thông tốt nghiệp năm 2011.

Trước đó, trong công văn số 1703 /TB-HĐTD ngày 15/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sau khi kiểm tra hồ sơ đã loại 5 thí sinh có bằng Đại học sư phạm liên thông trước khi bước vào vòng thi thứ 2.

Bằng đại học chính quy hệ đào tạo liên thông của thí sinh H.T.H có khác gì so với 5 thí sinh mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa loại từ vòng 1?

Trước đó, trong buổi làm việc với Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Tâm đã cung cấp cho phóng viên thông tin 2 trường Trung học cơ sở Nghi Sơn và trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn là 1, từ năm 2018 trường Nghi Sơn có mở thêm hệ Trung học phổ thông.

Tuy nhiên, thông tin mà phóng viên nắm được hoàn toàn khác so với thông tin ông Tâm cung cấp.

Để làm sáng tỏ thông tin, phóng viên đã tìm hiểu rõ về thông tin 2 trường và chờ đợi ông Tâm cung cấp về lịch sử 2 trường này nhưng không thấy ông Tâm cung cấp. Như vậy không có việc phóng viên viết đi viết lại một nội dung như nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đồng thời trong các bài viết trước đó, phóng viên đều viện dẫn nội dung của văn bản trả lời số 2161/SGDĐT- VP, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và các văn bản khác của việc tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa.

Như vậy việc văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng phóng viên đưa thông tin không khách quan, không căn cứ vào văn bản trả lời của Sở này về trường hợp của thí sinh H.T.H là thiếu căn cứ.

(còn tiếp)

Trần Phương