Về hệ thống giáo dục mở

Về hệ thống giáo dục mở
(GDVN) - Hệ thống mở không có mục đích tự thân. Mục đích của hệ thống này là để tạo ra chất lượng và tăng động lực của giáo dục.