HĐGSNN lưu ý công trình khoa học có trợ giúp của trí tuệ nhân tạo trong xét GS

13/03/2023 06:39
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng Giáo sư Nhà nước có công văn số 25/HĐGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Theo đó, Hội đồng giáo sư Nhà nước đề nghị các hội đồng giáo sư cơ sở, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2023, các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chú ý, xem xét về chuyên môn - học thuật, tính liêm chính khoa học; thẩm định kỹ chất lượng tạp chí và chất lượng các công trình khoa học; lưu ý phát hiện, xem xét và đánh giá các công trình khoa học sử dụng hoặc có sự trợ giúp của các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tổ chức thảo luận và có kết luận đánh giá những công trình khoa học này.

Các đơn vị, cá nhân có liên quan cần thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo điều kiện để Hội đồng Giáo sư các cấp hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo: Năm 2023, tiếp tục sử dụng các biểu mẫu trong phụ lục II của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như năm 2022, đã được ban hành kèm theo Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Các biểu mẫu có thể truy cập tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/tintuc/cong-van-so-82-hdgsnn-v-v-thong-bao-bo-sung-cap-nhat-phu-luc-ii-quyet-dinh-37-2018-qd-ttg_673

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng yêu cầu cần thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình

Hà An