Nhiều nơi đang dạy thêm trái pháp luật, phải ngừng lại ngay lập tức

01/10/2019 06:31
BÙI NAM
(GDVN) - Tới thời điểm này hầu hết các điều trong Thông tư 17 trên đều đã bị bãi bỏ, nhưng việc dạy thêm vẫn diễn ra tràn lan theo kiểu thách thức pháp luật.

Hiện nay nhiều nơi đang thực hiện dạy thêm, cấp phép dạy thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Nhưng tới thời điểm này hầu hết các điều trong Thông tư 17 trên đều đã bị bãi bỏ, nhưng việc dạy thêm vẫn diễn ra tràn lan theo kiểu thách thức pháp luật mà chưa thấy động thái quản lý từ Sở/Phòng giáo dục.

Theo đó, mới đây nhất ngày 26/8/2019 Quyết định số: 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Cần có biện pháp giải quyết triệt để vấn nạn dạy thêm trái phép như hiện nay (Ảnh minh họa: giasubinhduong.org).
Cần có biện pháp giải quyết triệt để vấn nạn dạy thêm trái phép như hiện nay (Ảnh minh họa: giasubinhduong.org).

Nội dung quyết định 2499/QĐ-BGDĐT

Điều 1. Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Lý do: hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

Thời điểm hết hiệu lực: ngày 01/7/2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo nội dung quyết định trên hầu hết quy định về dạy thêm đã bị bãi bỏ.

Bãi bỏ việc tổ chức dạy thêm, học thêm

Đối với việc tổ chức dạy thêm, học thêm thì bãi bỏ các điều sau:

Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm.

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

Như trên thì hiện nay không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Muốn hạn chế dạy thêm trái phép phải sửa ngay Thông tư 17
Muốn hạn chế dạy thêm trái phép phải sửa ngay Thông tư 17

Bãi bỏ hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

Tương tự như trên các thủ tục về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm đều bị bãi bỏ. Bãi bỏ các điều sau:

Điều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Rút giấy phép, đình chỉ ngay các tổ chức và cá nhân tổ chức dạy thêm và giáo viên dạy thêm

Vì hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức dạy thêm, học thêm và hồ sơ, trình tự cấp phép dạy thêm đã bị bãi bỏ nên việc cần làm ngay là các Sở/ Phòng giáo dục ngay lập tức ban hành quyết định thu hồi giấy phép dạy thêm của giáo viên và giấy phép tổ chức dạy thêm của các trung tâm đến khi hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, chỉ có việc cấp phép dạy thêm trong nhà trường theo đúng quy định, nên các hoạt động dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường hiện nay đều trái pháp luật.

Tôi cho rằng, việc ban hành quyết định trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo là quyết định kịp thời đáng hoan nghênh, tiến tới chấm dứt tổ chức việc tổ chức dạy thêm tràn lan, “bát nháo” như hiện nay, cũng như cơ sở để xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ, vi phạm pháp luật.

Tôi cho rằng, đã là giáo viên thì phải là người dạy cho học sinh điều hay lẽ phải, dạy học sinh làm đúng pháp luật, thượng tôn pháp luật, cá nhân nào vi phạm thì tôi nghĩ nên cho ra khỏi ngành đây cũng là cách thanh lọc, tinh giảm đội ngũ một cách tốt nhất.

Đây cũng là cơ hội hoàn thiện các cơ sở pháp lý, việc thành lập các trung tâm dạy thêm sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép, thu thuế đúng quy định và tôi nghĩ những người dạy thêm bên ngoài không nên là giáo viên dạy trong các trường học để tránh các tiêu cực, ép học sinh học thêm,…

Nếu giáo viên nào muốn dạy thêm thì có thể xin nghỉ công tác chuyển ra trung tâm dạy thêm, đây cũng là cách thu hút học sinh mà các trung tâm dạy thêm bên ngoài phấn đấu làm tốt trong thời gian tới.

Việc “chạy” để làm giáo viên và khi có chân làm giáo viên sẽ dạy thêm để “lấy lại” hy vọng sẽ chấm dứt từ đây.

BÙI NAM