Sở GD Nghệ An ra quy trình 6 bước chọn TT ngoại ngữ dạy tiếng Anh tăng cường

27/09/2023 16:09
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng GD các địa phương phê duyệt kế hoạch tăng cường tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục, tổng hợp kết quả, thời khóa biểu và gửi về Sở trước ngày 15/10 hằng năm.

Ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản số 2288/SGDĐT-CTTT-GDTX gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thành phố/ thị xã, các Trường Trung học phổ thông và các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh này về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh từ năm 2023 - 2024.

Theo đó, công văn của Sở này đã nêu ra quy trình gồm 6 bước khi lựa chọn trung tâm ngoại ngữ phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tăng cường cụ thể như sau:

Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu của học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tình hình thực tế của nhà trường, thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trong đó có nội dung Chương trình tăng cường trong năm học mới, tổ chức thông báo rộng rãi lên website, facebook...của Trường để học sinh, cha mẹ học sinh biết đăng ký tham gia.

Bước 2. Tổng hợp nhu cầu học sinh đăng ký tham gia, đăng tải công khai lên website, facebook... của nhà trường để các trung tâm biết, nộp hồ sơ (Thông báo cần có các thông tin: Số lớp, số học sinh, số tiết/tuần, chương trình học, yêu cầu về chuẩn đầu ra, yêu cầu tối thiểu về giáo viên, nơi nộp hồ sơ, thông tin về người nhận hồ sơ, giới hạn thời gian nhận hồ sơ).

Thời gian từ khi thông báo hoặc công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng đến khi hết hạn nhận hồ sơ năng lực của Trung tâm ngoại ngữ ít nhất là 10 ngày.

Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh : Báo Nghệ An

Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh : Báo Nghệ An

Bước 3: Thu nhận hồ sơ và tổ chức lựa chọn Trung tâm. Trong đó yêu cầu, các cơ sở giáo dục thu, nhận hồ sơ năng lực của các Trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại Thông báo trước đó.

Đồng thời, thành lập Hội đồng lựa chọn (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm: (1) Hiệu trưởng, (2) Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, (3) Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ (hoặc 01 giáo viên ngoại ngữ có năng lực chuyên môn tốt (nếu có), (4) Chủ tịch Công đoàn, (5) Trưởng Ban thanh tra nhân dân, (6) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục không có giáo viên ngoại ngữ, nhà trường mời chuyên gia hoặc giáo viên ngoại ngữ có đủ năng lực để tham gia Hội đồng lựa chọn; chuyên viên phụ trách ngoại ngữ của phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn giúp cơ sở thực hiện hiệu quả.

Căn cứ vào các Tiêu chí đánh giá, Hội đồng kiểm tra, đánh giá và lựa chọn Trung tâm tham gia Chương trình tăng cường, lập biên bản với đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng.

Bước 4: Sau khi đã quyết định lựa chọn Trung tâm phối hợp thực hiện Chương trình tăng cường, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng để cha mẹ học sinh, học sinh biết, theo dõi, giám sát.

Bước 5: Các cơ sở giáo dục phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ được lựa chọn xây dựng Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Bước 6: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị tổng hợp, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để thông tin, số liệu và thời khóa biểu thực hiện Chương trình tăng cường của tất cả các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý.

Ngoài ra, công văn nói trên cũng nhấn mạnh đến công tác thực hiện thẩm định, phê duyệt Chương trình tăng cường từ năm học 2023 - 2024.

Theo đó, việc tổ chức phê duyệt phải được thực hiện đúng các quy định tại Công văn số 1530/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 5/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 1670/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 15/8/2022 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tăng cường tiếng Anh theo hình thức trực tuyến (online) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị, đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành/thị: Tổ chức phê duyệt kế hoạch tăng cường tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục, tổng hợp kết quả (theo mẫu); tổng hợp thời khóa biểu tổ chức dạy học tăng cường tiếng Anh của tất cả cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý (theo mẫu) và gửi về Sở này trước ngày 15/10 hằng năm.

Đối với Trường Mầm non Hoa Sen, các trường Trung học phổ thông có tổ chức Chương trình tăng cường tiếng Anh từ năm học 2023 - 2024 cần nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, phê duyệt.

Cụ thể, thời gian nộp hồ sơ phê duyệt trước ngày 05/10 hằng năm. Thời gian trả kết quả phê duyệt vào ngày 10/10 hằng năm. Sau thời gian nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không nhận hồ sơ và phê duyệt cho bất kỳ cơ sở giáo dục nào để tổ chức Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục.

Trung Dũng