Bản chất thật của Giáo dục Đại học (2)

08/06/2018 06:57
(GDVN) - Bản chất của giáo dục đại học là đa diện và chính sách giáo dục đại học phải đồng thời tập trung vào ba vấn đề phổ cập và luôn phụ thuộc lẫn nhau...