Toàn bộ góp ý của Hiệp hội đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

10/11/2020 08:18
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệp hội cho rằng, cần thống nhất đầu mối quản lý hệ thống giáo dục, trong đó có đại học, cao đẳng, kể cả cao đẳng nghề vào một đầu mối là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 6/11/2020, Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức cuộc họp chuyên đề nghiên cứu và góp ý nội dung giáo dục đào tạo trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Ngày 9/11, Hiệp hội có văn bản góp ý gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tóm tắt các ý kiến của Thường trực Hiệp hội góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bao gồm:

Một là, giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, trong hai nhiệm kỳ qua, đã có nhiều chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam là rất đúng đắn và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới, dù có cố gắng, có một số kết quả bước đầu, nhưng nhìn chung vẫn còn không ít lúng túng, cần phải có quyết tâm và giải pháp sắc bén hơn để bảo đảm cho công cuộc đổi mới thành công và hiệu quả.

Hai là, cần thống nhất đầu mối quản lý hệ thống giáo dục, trong đó có đại học, cao đẳng, kể cả cao đẳng nghề vào một đầu mối là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ (là quốc sách hàng đầu) đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp cao quan tâm trực tiếp hơn nữa và nên phân công một cán bộ lãnh đạo có am hiểu, năng lực và vị trí trong Ủy viên Bộ Chính trị.

Ba là, cần đầu tư nghiên cứu một cách bài bản, khoa học về chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, có xét tới yếu tố thời đại, có tầm nhìn xa, lâu dài và khả thi, để các nhiệm kỳ được bảo đảm không chệch hướng chiến lươc, các bước đổi mới, cải cách giáo dục phải nhất quán, bước đi trước phải làm tiền đề cho bước đi sau.

Bốn là, cần sớm hoàn thiện Triết lý giáo dục của quốc gia, trong đó có sứ mệnh, mục tiêu của từng cấp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, từ đó thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân để triển khai một cách hiệu quả, sáng tạo đường lối chính sách và chương trình phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của nước ta.

Năm là, tiếp tục bổ sung chủ trương, chỉ đạo mạnh mẽ và chắc chắn công cuộc cải cách giáo dục, xây dựng một nền giáo dục Việt Nam “Nhân bản, khai sáng và phát triển”, một hệ thống giáo dục “Mở, liên thông, thực học, thực nghiệp” gắn với xã hội học tập.

Thùy Linh