Trường phổ thông nào còn có tới 3 phó hiệu trưởng là chưa đúng quy định mới?

12/08/2022 09:02
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/12/2020 nên nơi nào bố trí 3 phó hiệu trưởng là chưa đúng quy định pháp luật hiện hành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành giáo dục cũng như các ban ngành khác đang thực hiện là sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả làm việc,…

Nhưng một số trường phổ thông trong cả nước hiện nay vẫn còn bố trí đến 3 phó hiệu trưởng, điều này theo tôi là chưa đúng quy định về số lượng cấp phó trong các cơ sở giáo dục hiện hành.

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Bài viết dưới đây nhằm cung cấp thông tin về quy định số lượng cấp phó hiện nay.

Quy định số lượng phó hiệu trưởng theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT

Một số địa phương hiện nay căn cứ vào Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT (đang được dự thảo sửa đổi, thay thế [1]) ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập để bổ nhiệm số lượng phó hiệu trưởng ở các trường phổ thông công lập.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 6 quy định về định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp tiểu học, số lượng phó hiệu trưởng như sau:

“2. Phó hiệu trưởng

a) Trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 02 phó hiệu trưởng;

b) Trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 phó hiệu trưởng;

c) Trường tiểu học có từ 05 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính thì được bố trí thêm 01 phó hiệu trưởng.”

Theo quy định này, nếu trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên và có từ 05 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính có thể có đến 03 phó hiệu trưởng.

Đối với trường trung học cơ sở, tại khoản 2 Điều 7 Định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp trung học cơ sở quy định số lượng phó hiệu trưởng:

“2. Phó hiệu trưởng

a) Trường trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 02 phó hiệu trưởng;

b) Trường trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 phó hiệu trưởng.”

Theo quy định này, trường trung học cơ sở chỉ bố trí được tối đa 2 phó hiệu trưởng.

Đối với trường trung học phổ thông, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp trung học phổ thông, số lượng phó hiệu trưởng được quy định như sau:

“2. Phó hiệu trưởng

a) Trường trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí 03 phó hiệu trưởng;

b) Trường trung học phổ thông có từ 18 đến 27 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 10 đến 18 lớp đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 02 phó hiệu trưởng;

c) Trường trung học phổ thông có từ 17 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 9 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 01 phó hiệu trưởng.”

Theo đó, đối với trường trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí 03 phó hiệu trưởng.

Quy định các cơ sở giáo dục phổ thông công lập không được bố trí quá 02 phó hiệu trưởng

Đối với trường tiểu học hiện nay các trường có từ 05 điểm trường trở lên không còn nhiều nên có rất ít nơi bố trí 03 phó hiệu trưởng.

Do đó, số lượng phó hiệu trưởng 03 người tập trung ở các trường trung học phổ thông cả nước.

Tuy nhiên, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã có hiệu lực từ ngày 01/12/2020, nên cơ sở giáo dục nào hiện nay còn bố trí 03 phó hiệu trưởng là chưa đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tại điểm c khoản 2 Điều 6 quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nêu rõ: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí không quá 02 cấp phó.”

Hiện nay, một số trường trung học phổ thông đã tiến hành sắp xếp, bố trí các phó hiệu trưởng dôi dư sau khi Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, nhiều địa phương trên cả nước vẫn chưa tiến hành các thủ tục để giảm số lượng phó hiệu trưởng theo Nghị định 120 mà chờ Thông tư quy định vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo người viết việc này là chưa đúng vì Nghị định 120 của Chính phủ đã có hiệu lực từ 01/12/2020.

Chủ trương tinh giảm biên chế, giảm số lượng cấp phó, tinh gọn bộ máy,…là chủ trương đúng đắn, phù hợp nên mong các địa phương nhanh chóng tiến hành rà soát, bố trí phó hiệu trưởng theo hướng không quá 02 phó hiệu trưởng đối với các trường phổ thông công lập.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1580

[2] Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT

[3] Nghị định 120/2020/NĐ-CP

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam