Gợi ý đáp án một số mã đề môn Lý, Hóa trong kỳ thi quốc gia 2018

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật gợi ý đáp án một số mã đề của bài thi Lý, Hóa trong kỳ thi quốc gia 2018 để thí sinh, phụ huynh tiện tham khảo.

Môn Lý: 

Mã đề: 202

1.A

2.B

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.D

11.B

12.B

13.C

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.C

20.A

21.D

22.D

23.D

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.B

31.A

32.C

33.B

34.A

35.C

36.C

37.B

38.A

39.B

40.C

Mã đề: 206

1.C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.B

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.B

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.A

28.C

29.A

30.C

31.A

32.A

33.D

34.A

35.D

36.D

37.D

38.D

39.B

40.B

Mã đề: 209

1.C

2.B

3.A

4.B

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.C

18.B

19.B

20.D

21.C

22.A

23.D

24.A

25.C

26.D

27.C

28.A

29.D

30.D

31.C

32.B

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.D

39.D

40.C

Mã đề: 210

1.C

2.D

3.A

4.D

5.C

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.D

12.D

13.A

14.B

15.C

16.B

17.D

18.D

19.B

20.C

21.B

22.B

23.B

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.D

33.A

34.A

35.D

36.B

37.B

38.C

39.B

40.C

Mã đề: 213

1.A

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.D

16.A

17.D

18.A

19.D

20C

21.C

22.B

23.B

24.D

25.B

26.B

27.A

28.D

29.D

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.A

37.B

38.B

39.B

40.A

Mã đề: 214

1.D

2.C

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

16.C

17.B

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.A

28.A

29.D

30.C

31.A

32.D

33.C

34.B

35.B

36.C

37.D

38.B

39.C

40.D

Mã đề: 223

1.D

2.B

3.C

4.D

5.A

6.C

7.A

8.B

9.A

10.C

11.A

12.C

13.B

14.D

15.C

16.A

17.C

18.B

19.C

20.D

21.D

22.A

23.B

24.A

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.B

31.C

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.D

38.D

39.C

40.C

 

Môn Hóa học: 

Mã đề: 203

41.D

42.C

43.A

44.A

45.C

46.D

47.A

48.C

49.D

50.C

51.D

52.C

53.A

54.D

55.B

56.B

57.A

58.B

59.B

60.B

61.C

62.B

63.C

64.D

65.A

66.D

67.B

68.C

69.A

70.A

71.A

72.C

73.B

74.D

75.B

76.B

77.B

78.D

79.B

80.D

Mã đề: 209

41.D

42.C

43.C

44.A

45.D

46.D

47.B

48.D

49.A

50.C

51.A

52.D

53.A

54.B

55.B

56.D

57.B

58.C

59.C

60.B

61.D

62.B

63.B

64.C

65.D

66.C

67.C

68.D

69.D

70.C

71.D

72.D

73.C

74.D

75.B

76.B

77.C

78.D

79.B

80.B

Mã đề: 210

41.A

42.D

43.A

44.A

45.A

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.C

52.D

53.D

54.D

55.D

56.B

57.B

58.D

59.B

60.A

61.B

62.B

63.D

64.C

65.D

66.B

67.C

68.D

69.B

70.D

71.C

72.A

73.B

74.C

75.A

76.C

77.C

78.A

79.A

80.C

Mã đề: 211

41. C

42. B

43. C

44. D

45. B

46. A

47. D

48. D

49. D

50. C

51. B

52. A

53. A

54. A

55. B

56. B

57. A

58. C

59. B

60. A

61. B

62. C

63. A

64. C

65. A

66. C

67. A

68. B

69. B

70. C

71. A

72. C

73. C

74. C

75. A

76. B

77. B

78. A

79.A

80.A

Mã đề: 213

41.A

42.B

43.A

44.D

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

51.D

52.C

53.C

54.D

55.C

56.B

57.D

58.A

59.D

60.C

61.B

62.B

63.B

64.D

65.A

66.D

67.B

68.A

69.D

70.A

71.A

72.B

73.B

74.D

75.A

76.B

77.D

78.B

79.B

80.D

Mã đề: 214

41.D

42.C

43.B

44.D

45.B

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

51.D

52.B

53.B

54.A

55.C

56.B

57.D

58.C

59.D

60.A

61.C

62.D

63.B

64.A

65.A

66.A

67.B

68.A

69.C

70.B

71.A

72.D

73.A

74.D

75.B

76.C

77.A

78.A

79.C

80.A

Mã đề: 223

41.A

42.D

43.A

44.A

45.C

46.D

47.D

48.C

49.A

50.A

51.C

52.A

53.C

54.C

55.D

56.C

57.B

58.C

59.D

60.A

61.A

62.C

63.A

64.B

65.D

66.B

67.A

68.D

69.C

70.C

71.A

72.B

73.A

74.D

75.A

76.D

77.D

78.C

79.D

80.C

Thùy Linh
Từ khóa :
thi quốc gia , bài thi tổ hợp , môn Lý , môn Hóa , gợi ý đáp án
Gợi ý đáp án một số mã đề môn Lý, Hóa trong kỳ thi quốc gia 2018
Chủ đề : Thi Quốc gia 2018
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác