Bộ Giáo dục thông tin về chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long

23/05/2020 11:30 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng chuyên trách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Đại học Hạ Long về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Theo báo cáo này, việc ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một trường mới thành lập.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, Trường Đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Trường Đại học Hạ Long (Nguồn ảnh: VOV)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã rất quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ở tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục, trong đó có Trường Đại học Hạ Long.

Chất lượng giáo dục của tỉnh Quảng Ninh ngày càng được nâng cao, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trường Đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nên theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long là đúng thẩm quyền.

Luật không quy định Hiệu trưởng là nhân sự cơ hữu, quy định Hiệu trưởng phải có trình độ Tiến sĩ, ông Nguyễn Văn Thắng đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn này.

Đại học Hạ Long báo cáo Bộ Giáo dục việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng
Đại học Hạ Long báo cáo Bộ Giáo dục việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng

Về kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học được quy định trong Luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng kinh nghiệm quản lý gián tiếp, quản lý vĩ mô (hoạch định chính sách, chiến lược) đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Đây là tình huống đặc biệt, là giải pháp tình thế trước mắt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

Thùy Linh