Trọn bộ 24 mã đề và gợi ý đáp án môn Toán

26/06/2018 06:22 Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật 24 mã đề và gợi ý đáp án môn Toán để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Từng mã đề thí sinh, phụ huynh theo dõi tại đây

Ngay sau đó Ban chuyên môn Tuyển sinh 247 đã có gợi ý giải đề thi môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2018, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả tham khảo đáp án 24 mã đề. 

Mã đề: 101

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.A

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.D

32. B

33. A

34. B

35. A

36.C

37. B

38. B

39. C

40. D

41. C

42.A

43. D

44.C

45. B

46.B

47.A

48. B

49. A

50. B


Mã đề: 102

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

6.A

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.A

17.C

18.D

19.A

20.A

21.B

22.D

23.D

24.D

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.C

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

Mã đề: 103

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23. B

24. B

25. A

26. C

27.D

28. D

29.A

30.A

31.A

32.D

33.B

34.C

35. C

36. B

37.C

38.D

39.B

40.B

41.B

42.C

43.C

44. A

45.B

46.B

47. A

48.C

49.A

50. B

Mã đề: 104

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.D

32.A

33.D

34.D

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.C

49.A

50.A


Mã đề: 105 

1.C

2.D

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.A

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.A

36.B

37.B

38.A

39.A

40.B

41.A

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.D

48.B

49.B

50.A


Mã đề: 106

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.D

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.C


Mã đề: 107 

1.C

2.B

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.A

15.A

16.D

17.D

18.C

19.C

20.D

21.C

22.A

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.A

42.A

43.A

44.C

45.B

46.B

47.B

48.B

49.B

50.B


Mã đề: 108

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.B

17.B

18.C

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.D

26.C

27.D

28.B

29.D

30.D

31.B

32.D

33.A

34.C

35. C

36. B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.A

42.B

43. D

44.D

45.B

46.A

47.D

48. A

49. C

50.A


Mã đề: 109

1.A

2.A

3.C

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.B

12.B

13.D

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41. B

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.A

48.A

49.C

50.A


Mã đề: 110

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.A

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.A

47.A

48.C

49.D

50.D


Mã đề: 111

1.D

2.D

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.D

26.A

27.A

28.B

29.D

30.B

31.D

32.B

33.C

34.D

35.C

36.A

37.C

38.C

39.C

40.A

41.A

42.A

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.B

49.A

50.B


Mã đề: 112

1.C

2.B

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.B

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.C

15.B

16.C

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.D

27.C

28.A

29.B

30.B

31.C

32.C

33.C

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.C

41.B

42.D

43. A

44.A

45.B

46.D

47.A

48.D

49.D

50.D


Mã đề: 113

1.A

2.C

3.A

4.D

5.A

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.D

19.C

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.D

26.A

27.C

28.B

29.A

30.D

31.A

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.D

39.D

40.D

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.D

48.C

49.A

50.C

Mã đề: 114

1.B

2.D

3.B

4.A

5.B

6.B

7.C

8.A

9.C

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.D

17.A

18.A

19.C

20.B

21. A

22. B

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. C

29. C

30. A

31. B

32. C

33. A

34. D

35.C

36.C

37.A

38.A

39.C

40.A

41.A

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.B

49.C

50.B


Mã đề: 115

1.A

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.D

20.B

21.D

22.D

23.A

24.A

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.A

39.D

40.B

41.A

42. B

43.B

44.D

45.C

46.D

47.B

48.A

49.D

50.C


Mã đề: 116

1.D

2.C

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.A

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.D

18.A

19.C

20.B

21.D

22.B

23.A

24.B

25.A

26.C

27.C

28.B

29.B

30.C

31.C

32.B

33.B

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.D

43.B

44.

45.C

46.C

47.C

48.A

49.C

50.A


Mã đề: 117

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36. C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.A

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B


Mã đề: 118

1.B

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.B

11.B

12.A

13.C

14.C

15.A

16.B

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.D

27.C

28.A

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.D

35.B

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.C

42.C

43.D

44.B

45.B

46.A

47.D

48.C

49.A

50.C


Mã đề: 119

1.A

2.B

3.B

4.B

5.D

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.A

13.A

14.B

15.C

16.D

17.C

18.A

19.B

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.A

27.C

28.A

29.C

30.A

31.A

32.B

33.B

34.D

35.A

36.B

37.C

38.B

39.A

40.B

41.A

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.C

49.C

50.B


Mã đề: 120

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.D

7.B

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.C

25.A

26.A

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.D

37.D

38.A

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.A

47.D

48.A

49.B

50.A

Mã đề: 121

1.D

2.C

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.B

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.A

29.D

30.A

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.D

40.A

41.B

42.B

43.D

44.A

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.C


Mã đề: 122

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. D

7. A

8. D

9. C

10. A

11. C

12. B

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. A

19. C

20. B

21. C

22. C

23. A

24. D

25. D

26. B

27. B

28.C

29.D

30. A

31. B

32. C

33. A

34.C

35.B

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.A

43.C

44.A

45.D

46.A

47.D

48.D

49.B

50.A


Mã đề: 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.D

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.D

47.B

48.D

49.C

50. B


Mã đề: 124

1.B

2.C

3.B

4.D

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.C

22.C

23.A

24.D

25.D

26.C

27.B

28.D

29.D

30.A

31.B

32.C

33.A

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.A

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

Thùy Linh