Tuyển dụng giáo viên nếu phải theo Bộ Nội vụ giao thì rất vướng

28/05/2019 06:54 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo thầy Phạm Tất Dong: “Lợi ích của việc giao Sở Giáo dục chủ trì kế hoạch tuyển giáo viên sẽ khắc phục được tình trạng đào tạo tràn lan sư phạm".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trong đó, có đề xuất giao Sở Giáo dục chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch hàng năm về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Thầy Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam (ảnh Thùy Linh).

Điểm mới này đang thu hút sự chú ý của đội ngũ nhà giáo. Vì việc Sở Giáo dục và Đào tạo được trao quyền chủ trì xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên sẽ giúp giáo dục tự chủ hơn trong việc tuyển dụng giáo viên.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với thầy Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Thầy Dong cho rằng, một trong những lợi ích của việc giao Sở Giáo dục chủ trì kế hoạch tuyển giáo viên sẽ khắc phục được tình trạng đào tạo tràn lan sư phạm như hiện nay.

Theo đó, hiện tuyển sinh sư phạm được các trường đại học xây dựng không ăn khớp với nhu cầu địa phương cho nên một mặt thừa giáo viên, một mặt vẫn cứ đào tạo.

Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, đừng kèn kẹt với giáo dục

Nếu như, giao cho địa phương tự tuyển lấy thì nhà trường sẽ được giao chỉ tiêu đúng như yêu cầu của các địa phương và không để xảy ra tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm.

Cũng theo thầy Dong, giao cho Sở Giáo dục chủ trình việc tuyển dụng và sử dụng giáo viên sẽ tránh được tình trạng thừa thiếu nhân lực trong ngành sư phạm.

Do đó, thầy Dong cho rằng, cần thống nhất giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Để tránh tình trạng, Bộ Nội vụ chỉ đạo cho bao nhiêu biên chế trong khi nhu cầu giáo dục lại khác nên rất vướng.

Ông Phạm Tất Dong nhấn mạnh: “Lâu nay biên chế do Bộ Nội vụ quy định. Do đó, phải có cơ chế để Sở Giáo dục có quyền này rồi còn phải có sự thống nhất với Bộ Nội vụ”.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiều điểm mới quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ – CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định;

Quy hoạch nhân sự giáo dục còn yếu thì nước mắt giáo viên vẫn chảy dài!

Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

Văn bản chấp thuận việc thành lập trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu cơ sở giáo dục đai học;

Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Giao cho đơn vị phù hợp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đai học công lập trực thuộc tỉnh, các cơ sở giáo dục đại học tự thục trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch hàng năm về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm chất lượng đào tạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trinh Phúc