HĐGSNN đề nghị thẩm định kỹ hồ sơ ứng viên, đảm bảo tính liêm chính khoa học

14/05/2024 14:25
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa có công văn số 54/HĐGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Theo đó, triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024, các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác liên quan, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai và minh bạch, trong đó đặc biệt chú ý một số nội dung sau:

Đánh giá hồ sơ ứng viên đúng chất lượng và thực chất về chuyên môn - học thuật; Thẩm định kỹ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ;

Các đơn vị, cá nhân liên quan cần thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo điều kiện để Hội đồng Giáo sư các cấp hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.

Năm 2024, tiếp tục sử dụng các biểu mẫu trong Phụ lục II của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg như năm 2023 đã được ban hành kèm theo Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Các biểu mẫu có thể truy cập tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-so-82-hdgsnn-v-v-thong-bao-bo-sung-cap-nhat- phu-luc-ii-quyet-dinh-37-2018-qd-ttg_673.

banner33.jpg
Ngày 15/5 là hạn cuối giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024. Ảnh: HĐGSNN

Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã lần lượt có công văn số 43/HĐGSNN, công văn số 44/HĐGSNN và công văn số 45/TM-HĐGSNN về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024.

Danh sách và lý lịch khoa học của ứng viên được giới thiệu cũng gửi về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 15/5/2024.

Theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2024 do Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố, ngày 2/5 sẽ là hạn cuối cùng cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 tại cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 20/5 là hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Hồ sơ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Từ ngày 1/7-22/7, Các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024.

Từ ngày 31/8-27/9, Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024.

Từ ngày 21/10-31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024.

Doãn Nhàn