Chia sẻ của sinh viên nhận học bổng 150.000 USD

Chia sẻ của sinh viên nhận học bổng 150.000 USD
'Thông thạo ngôn ngữ không chỉ giúp bạn tiếp thu kiến thức trên lớp dễ dàng mà còn có thể sớm hòa nhập vào môi trường sống mới', chia sẻ của bạn Đặng Bùi Hoàn - sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng Vanier của Canada.