Năm học 2019-2020, hàng ngàn điểm trường lẻ đã được dồn dịch, sáp nhập

09/11/2020 13:26
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- So với năm học 2018 - 2019, năm học 2019 - 2020 tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có xu hướng giảm rõ rệt.

Năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ;

Hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát quy hoạch, khảo sát, đánh giá thực trạng về quy mô, cơ sở vật chất trường, lớp học để thực hiện dồn dịch điểm trường lẻ, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, các trung tâm giáo dục thường xuyên gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

Đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý; việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải được thực hiện trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh; phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, các địa phương thực hiện việc sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học đã tạo nên một diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Năm học 2019-2020, hàng ngàn điểm trường lẻ đã được dồn dịch, sáp nhập ảnh 1

Số lượng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 so với năm học 2018-2019

(Nguồn: Thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020)

Hàng nghìn điểm trường lẻ đã được dồn dịch, sáp nhập vào các điểm trường chính; nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn hơn, tạo thuận lợi cho đầu tư cơ sở vật chất, giảm lao động gián tiếp, nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường, nhất là ở những vùng khó khăn, miền núi, hải đảo.

Hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập được thành lập giúp giảm áp lực cho các địa phương có nhu cầu cao về trường, lớp, đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…

Các địa phương đã triển khai các chính sách ưu đãi đất đai, thuế, tín dụng... để hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực của xã hội nhằm phát triển giáo dục và đào tạo.

Sau khi các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, so với năm học 2018 - 2019, năm học 2019 - 2020 tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có xu hướng giảm rõ rệt, trong đó cơ sở giáo dục mầm non giảm 0,44%, tiểu học giảm 6,17%, trung học cơ sở giảm 0,67%; riêng trung học phổ thông tăng 1,1%.

Năm học 2019-2020, hàng ngàn điểm trường lẻ đã được dồn dịch, sáp nhập ảnh 2

Tốc độ tăng/giảm cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập năm học 2019-2020 so với năm học 2018-2019

(Nguồn: Thống kê Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020)

Số lượng giảm tập trung ở hệ thống cơ sở giáo dục công lập, trong khi đó hệ thống giáo dục ngoài công lập lại có xu hướng gia tăng, đặc biệt là cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Thùy Linh