Tiêu chuẩn thư viện trường mầm non, phổ thông kể từ tháng 1/2023

07/12/2022 06:32
Trà My
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thư viện trường học sẽ được đánh giá qua 5 tiêu chuẩn và tùy vào cấp độ theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Theo Thông tư này, các thư viện có thể tham gia liên thông trên cơ sở tự nguyện kết nối, chia sẻ, đóng góp tài nguyên của thư viện cho nhóm dùng chung; hợp tác có thỏa thuận giữa các thư viện bảo đảm thống nhất quy trình khai thác được quản lý bằng các phần mềm có thể truy cập được bằng máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử khác; các thư viện trên địa bàn khác nhau có thể thỏa thuận tham gia liên thông bằng hình thức chia sẻ, đóng góp tài nguyên thông tin số.

Hình thức liên thông thư viện được quy định cụ thể:

Tài nguyên thông tin số: Các thư viện trong nhóm thực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu biểu ghi, mục lục tài nguyên thông tin số theo các cấp độ được tổ chức theo cấu trúc nghiệp vụ thư viện và quyền truy cập cơ sở dữ liệu.

Tài nguyên thông tin dưới dạng in ấn: Các thư viện trong nhóm thực hiện việc luân chuyển tài nguyên thông tin như sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo, báo, tạp chí, truyện, tranh ảnh giáo dục và tài liệu khác định kỳ theo học kỳ, năm học.

Tiêu chuẩn thư viện trường mầm non, phổ thông kể từ tháng 1/2023 ảnh 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, thư viện trường mầm non phải đạt các tiêu chuẩn sau: bảo đảm có tài nguyên thông tin mở rộng; mỗi trẻ em có ít nhất 03 bản sách; có phòng đọc cho trẻ em tối thiểu 25 chỗ; khu vực mượn trả và quản lý không nhỏ hơn 6m2/người làm công tác thư viện; bảo đảm tỷ lệ 100% giáo viên và tối thiểu 80% trẻ em toàn trường đọc sách tại thư viện và mang sách về nhà hằng năm;…

Thông tư quy định rõ 5 tiêu chuẩn của thư viện trường mầm non và phổ thông, gồm: Tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng, hoạt động thư viện, quản lý thư viện. Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định, thư viện trường học được đánh giá đạt tiêu chuẩn mức độ 1 hoặc đạt tiêu chuẩn mức độ 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) đánh giá, công nhận mức độ thư viện trường học theo phân cấp quản lý. Chu kỳ đánh giá và công nhận thư viện là 5 năm; có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cấp huyện) đầu tư xây mới hoặc cải tạo thư viện trường học theo phân cấp quản lý, bảo đảm đạt các tiêu chuẩn thư viện trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 07/01/2023.

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT gồm 06 Chương 27 Điều. Cụ thể:

Chương II từ Điều 5 đến Điều 9 đã qui định rõ tiêu chuẩn thư viện trường mầm non;

Chương III từ Điều 10 đến Điều 14 đã qui định rõ tiêu chuẩn thư viện trường tiểu học;

Chương IV từ Điều 15 đến Điều 19 đã qui định rõ tiêu chuẩn thư viện trường trung học;

Chương V từ Điều 20 đến Điều 24 đã qui định rõ tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trà My