Từ 16/12/2023, nhiều quy định mới về vị trí, định mức với nhân viên trường học

26/11/2023 07:44
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT đối với vị trí việc làm ở bậc mầm non, phổ thông không còn dùng tên gọi nhân viên trường học.

Nhân viên trường học hiện nay gồm kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế,...mặc dù làm nhiều công việc, vất vả nhưng về thu nhập lại khá thiệt thòi do xếp ngạch nhân viên nên không được hưởng các quyền lợi về phụ cấp ưu đãi, thâm niên như giáo viên (viên chức) khiến nhiều người bỏ việc, khó tuyển dụng,...

Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Theo đó, Thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá rõ ràng các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, không còn dùng từ nhân viên, đây là cơ sở quan trọng để các nhân viên trường học trước đây được xếp lương theo vị trí việc làm, cải thiện thu nhập khi cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Hy vọng sau cải cách tiền lương, nhân viên trường học sống được với nghề - Ảnh minh họa Baoquangninh.com.vn

Hy vọng sau cải cách tiền lương, nhân viên trường học sống được với nghề - Ảnh minh họa Baoquangninh.com.vn

Xin được cung cấp tổng thể định mức số lượng các vị trí việc việc làm dùng chung; hỗ trợ, phục vụ (hiện nay gọi là nhân viên trường học) tại các bậc mầm non, phổ thông từ ngày 16/12/2023.

Định mức vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ đối với trường mầm non

Tại Điều 6 quy định về định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung (kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện) như sau:

Các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí 02 người để thực hiện các nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non có từ 5 điểm trường trở lên hoặc có từ 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên thì bố trí 03 người để thực hiện nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện.

Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm phù hợp.

Tại Điều 7 quy định định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, nấu ăn) như sau:

Các cơ sở giáo dục mầm non bố trí tối thiểu 01 lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ y tế học đường, tối thiểu 01 lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, tối thiểu 01 lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ phục vụ. Căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức bán trú thì được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện công việc nấu ăn cho trẻ em. Căn cứ số lượng trẻ em, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục mầm non xác định số lượng lao động hợp đồng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn.

Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Như vậy, vị trí việc làm kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện được gọi là vị trí chuyên môn dùng chung; các vị trí y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, nấu ăn gọi là vị trí hỗ trợ, phục vụ không còn gọi là nhân viên trường học từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 16/12/2023.

Định mức vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ đối với trường tiểu học

Tại Điều 8 quy định định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

Tại khoản 1 Điều 8 quy định định mức vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở như sau:

Trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 02 người;

Trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2 được bố trí 01 người.

Lưu ý: Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm. Các trường tiểu học căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Tại khoản 2 Điều 8 quy định định mức vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán như sau:

Trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 03 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán;

Các trường tiểu học còn lại được bố trí tối đa 02 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán;

Lưu ý: Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm. Các trường tiểu học căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Định mức vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ được quy định tại Điều 9. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

Căn cứ quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, trường tiểu học xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Định mức vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ đối với trung học cơ sở

Tại Điều 13 quy định định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

Định mức vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở được quy định tại khoản 1 Điều 13 như sau:

Trường trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người;

Trường trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2 được bố trí 01 người;

Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở căn cứ vào số lượng lớp học, điều kiện thực tế áp dụng định mức theo quy định đối với trường trung học cơ sở tại điểm a, điểm b của khoản 1 Điều 13 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT;

Trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 người.

Lưu ý: Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì bố trí hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Các trường trung học cơ sở căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Định mức vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán được quy định tại khoản 2 Điều 13 như sau:

Trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người;

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở, trường trung học cơ sở có từ 40 lớp trở lên, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có trên 200 học sinh được hưởng chính sách học sinh bán trú thì được bố trí tối đa 03 người;

Lưu ý: Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì bố trí hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Các trường trung học cơ sở căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Tại Điều 14 quy định định mức về Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

Căn cứ quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các trường trung học cơ sở xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Định mức vị trí việc làm chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ đối với trung học phổ thông

Điều 18. Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

Tại khoản 1 Điều 18 quy định định mức vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở như sau:

Trường phổ thông dân tộc nội trú được bố trí tối đa 03 người;

Trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 04 người;

Các trường trung học phổ thông còn lại được bố trí tối đa 02 người.

Lưu ý: Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các trường trung học phổ thông căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Tại khoản 2 Điều 18 quy định định mức vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán như sau:

Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 03 người;

Các trường trung học phổ thông còn lại được bố trí tối đa 02 người;

Trường phổ thông dân tộc nội trú có quy mô trên 400 học sinh, trường trung học phổ thông có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.

Lưu ý: Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các trường trung học phổ thông căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Tại Điều 19 quy định định mức vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:

Căn cứ quy định của pháp luật, quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các trường trung học phổ thông xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT đối với vị trí việc làm ở bậc mầm non, phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đều quy định rõ các vị trí việc làm dùng chung hoặc hỗ trợ, phục vụ không còn dùng tên gọi nhân viên trường học, về định mức số lượng người làm việc cũng có nhiều thay đổi so với các quy định hiện hành, các vị trí thiết bị, thí nghiệm; tư vấn học sinh; giáo vụ,...được đưa vào vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam