Từ ngày 13/9/2023, Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

13/09/2023 14:14
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 13/9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 1936/QĐ-UNBD về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thuộc Sở Y tế thành thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng, các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc chuyển Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ về trực thuộc Sở Y tế.

Hà An