Bộ GD đề nghị các trường ban hành quy định về Liêm chính học thuật trong KHCN

23/05/2023 06:32
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã đưa ra hướng dẫn trong việc đề xuất, định hướng, kế hoạch nhiệm vụ về các hoạt động khoa học công nghệ năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra hướng dẫn số 2222/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/05/2023 gửi các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024.

Trong phần đề xuất kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra định hướng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2024 tập trung vào các mục tiêu sau:

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục;

Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong hệ thống Web of Science/Scopus và ACI;

Tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ được bảo hộ;

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh;

Ưu tiên nghiên cứu, phát triển ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Xây dựng một số mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; khuyến khích các đơn vị thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học công nghệ;

Gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao thông qua nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần tích cực nâng hạng đại học trong bảng xếp hạng đại học khu vực và thế giới.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam).

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam).

Về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024, hướng dẫn nêu rõ:

Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia (chương trình quốc gia, quỹ quốc gia) và nhiệm vụ do các bộ/ngành khác tuyển chọn, đặt hàng:

Các đơn vị thực hiện đề xuất đặt hàng nhiệm khoa học công nghệ cấp quốc gia theo mục tiêu, nội dung của các chương trình đã được phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, tỉnh tuyển chọn, đặt hàng;

Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia theo mục tiêu, nội dung của các chương trình khoa học công nghệ hiện đang có hiệu lực, các đơn vị gửi trực tiếp về Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT- BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sản phẩm được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:

Đề tài/nhiệm vụ ưu tiên về khoa học giáo dục;

Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống Web of Science/Scopus/ACI; có hỗ trợ đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ;

Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

Có kết quả, sản phẩm phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội;

Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao.

Thứ nhất, về chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ:

Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo không mở mới chương trình khoa học công nghệ cấp bộ. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ đã được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Thứ hai, về đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ:

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến mở mới số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2024 tương đương năm 2023 và đề tài ưu tiên về khoa học giáo dục.

Các đơn vị triển khai thực hiện theo Quyết định số 620/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng đề tài khoa học công nghệ cấp bộ năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc và công văn số 823/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/3/2023 hướng dẫn về việc đề xuất đề tài cấp bộ năm 2024; đồng thời đôn đốc các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các đề tài đã được phê duyệt theo quy định .

Thứ ba, về nâng cao chất lượng tạp chí khoa học:

Đối với năm 2024, dự báo ngân sách khoa học công nghệ vẫn tiếp tục gặp khó khăn nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không xem xét, hỗ trợ nhiệm vụ nâng cao chất lượng tạp chí khoa học, đề nghị các đơn vị căn cứ Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025, nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tạp chí khoa học, đánh giá kỹ thực trạng, cân đối nguồn lực và triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của đơn vị mình hướng theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế về chất lượng và đạo đức trong xuất bản khoa học.

Các đơn vị có dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học đã được phê duyệt cần quan tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện theo thuyết minh đã được phê duyệt.

Thứ tư, về thưởng cho các công trình khoa học:

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học: “... chi thưởng bằng mức lương thấp nhất bình quân cho công bố khoa học có giá trị, bằng 03 lần mức lương bình quân cho 01 sáng chế, bằng 02 lần mức lương bình quân cho 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 giống cây trồng”, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy định thực hiện chi thưởng công trình khoa học có giá trị, sáng chế, GPHI, giống cây trồng có trong năm 2023.

Các đơn vị chú ý việc thống kê, kê khai đầy đủ, chính xác, cập nhật thông tin liên quan đến các công trình khoa học trên trang web của đơn vị để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bên liên quan tra cứu, tham khảo, đồng thời sẵn sàng báo cáo dữ liệu khi có yêu cầu.

Thứ năm, về công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động khoa học công nghệ:

Đối với năm 2024, dự báo ngân sách khoa học công nghệ vẫn tiếp tục gặp khó khăn nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không xem xét, hỗ trợ nhiệm vụ này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cân đối, ưu tiên nguồn kinh phí tự có để thực hiện những hạng mục duy tu, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm thật sự cần thiết và cấp bách.

Thứ sáu, về kinh phí chi thường xuyên của các tổ chức khoa học công nghệ và kinh phí hỗ trợ Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia:

Các tổ chức khoa học công nghệ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo theo công văn này các nội dung và kinh phí đề xuất cho năm 2024 để tổng hợp vào kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ bảy, về xây dựng các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ, quỹ khoa học công nghệ:

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các đơn vị có năng lực, tiềm lực đề xuất xây dựng đề án thành lập trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, quỹ khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ tám, ban hành quy định về Liêm chính học thuật:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị xây dựng, ban hành quy định về Liêm chính học thuật phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế.

Thứ chín, về kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ:

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, từng bước chấm dứt tình trạng chậm muộn; từ năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ, trong đó có việc thực hiện Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ; các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở của các đơn vị.

Khánh An