Hòa Bình yêu cầu trả lại học phí cho HS đã đóng cao hơn NQ 31 của HĐND tỉnh

01/02/2023 06:19
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối với số học phí đã thu cao hơn quy định tại Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở GD yêu cầu trả lại học sinh.

Ngày 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo nêu, nếu học kỳ I năm học 2022-2023 các đơn vị đã thu theo quy định tại Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục yêu cầu rà soát số học phí thu được, tính bù trừ cho cả năm học.

Đối với số học phí đã thu cao hơn quy định tại Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu trả lại cho học sinh.

Sở Giáo dục đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thực hiện mức học phí năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị quyết Số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình yêu cầu trả lại học phí cho HS đã đóng cao hơn NQ 31 của HĐND tỉnh ảnh 1

Tại điều 2 Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình (bên trái ảnh) quy định mức học phí cao hơn so với Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (bên phải ảnh, màu đỏ). Theo đó, đối với khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên có sự chênh lệch gấp đôi.

"Nếu các cơ sở giáo dục đã thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu rà soát số học phí thu được, tính bù trừ cho cả năm học, số học phí thu cao hơn quy định tại Nghị quyết số 31/2021/NQHĐND 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu trả lại cho người học", Sở Giáo dục đề nghị.

Trước đó, ngày 15/7/2022 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình có nêu:

“Sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập không tăng so với mức học phí năm học 2021- 2022, thì tiếp tục áp dụng mức học phí quy định tại Nghị quyết số 31/2021/NQHĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời thực hiện miễn thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với Trung học cơ sở (nếu có)”.

Tại Điều 1 Nghị quyết 165 của Chính phủ quy định không tăng mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập so với năm học 2021-2022. Cụ thể:

a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

b) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

c) Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục.

Mạnh Đoàn