Quy trình 6 bước lựa chọn SGK tiểu học theo Chương trình GDPT 2018 của Hà Nam

15/02/2023 06:45
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học ở Hà Nam gồm 6 bước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam mới đây vừa ban hành Kế hoạch số 18/ KH-SGDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 1,2,3 (nếu có đề xuất) để sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm học 2023 - 2024. Đồng thời, lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 4, lớp 1,2,3 (nếu có đề xuất) phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Mỗi môn học ở một khối lớp lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa. Tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học, cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đều tham gia vào việc lựa chọn sách giáo khoa.

Việc lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 4, lớp 1,2,3 (nếu có đề xuất) ở Hà Nam phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Ảnh minh họa: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Việc lựa chọn sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 4, lớp 1,2,3 (nếu có đề xuất) ở Hà Nam phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Ảnh minh họa: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Về quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, kế hoạch này nêu rõ 6 bước:

Thứ nhất, nhà trường đề xuất lựa chọn sách giáo khoa thông qua việc, tổ chuyên môn của các nhà trường tiểu học tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu nhà trường danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.

Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa do nhà trường lựa chọn.

Danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục tiểu học đề xuất lựa chọn có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục tiểu học và các tổ trưởng tổ chuyên môn.

Thứ hai, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam danh mục sách giáo khoa được các nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số trường đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Thứ ba, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổng hợp từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo; chuyển giao cho các Hội đồng danh mục sách giáo khoa được các nhà trường đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số trường đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Thứ tư, Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 7 ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục.

Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp môn học không có sách giáo khoa nào đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn lại cho đến khi có ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn.

Ngoài ra, Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thứ năm, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.

Thứ sáu, căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các nhà trường tiểu học.

Về công tác tổ chức thực hiện, kế hoạch này cho biết, Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học sẽ tham mưu Tờ trình, danh sách Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 1,2,3 (nếu có) trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định thành lập các Hội động lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh này.

Đồng thời, phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức giới thiệu các bộ sách đã được Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa theo quy định.

Xây dựng lịch làm việc của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học; triển khai thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT. Tổng hợp các bộ sách đã được các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lựa chọn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học cũng cần thông báo kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh về lựa chọn các bộ sách giáo khoa đến các cơ quan truyền thông, các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Cung cấp thông tin bằng văn bản cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh cùng thời điểm công bố danh mục sách giáo khoa được phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại các trường tiểu học ở Hà Nam trong năm học 2020-2021. Ảnh: Báo Hà Nam

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại các trường tiểu học ở Hà Nam trong năm học 2020-2021. Ảnh: Báo Hà Nam

Phối hợp với các Nhà xuất bản sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức bồi dưỡng giáo viên về sử dụng sách giáo khoa trong quá trình dạy học. Tổ chức thực hiện theo các quy định tại Điều 11 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kế hoạch này của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất danh mục sách giáo khoa. Bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Hà Nam, kế hoạch này yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý tham gia Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa; đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, tập huấn sử dụng sách giáo khoa và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn khi có văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, lựa chọn thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 và các lớp 1,2,3 (nếu có đề xuất) đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục lựa chọn giới thiệu 5 giáo viên dự kiến phân công giảng dạy lớp 4, 1 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học, 1 chuyên viên phụ trách tiểu học, lập danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam trước ngày 20/02/2023.

Trung Dũng