Sở GD Hòa Bình chỉ đạo không được lợi dụng Ban CMHS thu khoản ngoài quy định

22/08/2023 11:37
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đó là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình trong việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính năm học 2023-2024.

Ban đại diện cha mẹ học sinh thu theo quy định Thông tư 55

Đối với khoản thu đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Cụ thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Không được thu bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh của nhà trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình của nhà trường", Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.

Ảnh minh họa (Báo Hòa Bình)

Ảnh minh họa (Báo Hòa Bình)

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

"Sau khi chi tiêu, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường", Sở nêu.

Về nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức quán triệt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ người học và các văn bản chỉ đạo thu, chi của các cấp quản lý giáo dục, của cơ quan tài chính, bảo hiểm, cơ quan thuế …, niêm yết công khai các văn bản.

"Các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định, không được thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định", Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình yêu cầu.

Sở Giáo dục nêu, cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT; phổ biến Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh tới các cha mẹ học sinh. Các cơ sở giáo dục không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Quản lý thu, chi của nhà trường

Đối với công tác quản lý thu, chi của nhà trường, Sở Giáo dục yêu cầu, khi thu tiền của người học, các cơ sở giáo dục phải thực hiện trả chứng từ kịp thời đầy đủ, đúng quy định. Không giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. (Công văn số 1739/SGDĐT-KHTC ngày 06/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo).

Theo dõi và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời và hạch toán các khoản thu phát sinh tại đơn vị theo quy định Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách Nhà nước; Luật kế toán và các văn bản quy định chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Đối với các khoản thu từ nguồn tài trợ, phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu, chi của đơn vị quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ giáo dục: Nội dung, mức thu, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra công tác quản lý, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Khoản thu, chi từ dịch vụ trông xe phải thực hiện chính sách thuế đối với dịch vụ trông giữ xe theo Công văn số 925/CT-TTHT ngày 31/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình và Công văn số 519/SGD&ĐT-KHTC ngày 03/04/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình về thực hiện các khoản thuế từ tiền trông giữ xe trong trường học.

Nguyên tắc thu thực hiện theo khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

"Nhà trường phải chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu của đơn vị", Sở Giáo dục nhấn mạnh.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước và các quy định hiện hành khác liên quan.

Hằng năm, thực hiện chế độ công khai tài chính và báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo trách nhiệm quản lý nhà nước quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ; công khai các khoản thu, chi của đơn vị theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Những khoản thu sai quy định phải trả lại học sinh và cha mẹ học sinh.

“Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình trước Pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước, trước người học về các mức thu của đơn vị”, Sở Giáo dục và Đào tạo nêu.

Sở Giáo dục cũng thông tin, đơn vị sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu chi không đúng quy định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng thời, Sở cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định.

Mạnh Đoàn