Bộ GD công nhận Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

28/03/2023 06:43
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 27/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định công nhận tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

Ngày 27/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 874/QĐ-BGDĐT về việc công nhận tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

Theo quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2022.

Quyết định về việc công nhận tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
Quyết định về việc công nhận tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại tỉnh Bắc Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, để đảm bảo tính bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của tỉnh Bắc giang trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể xã hội về ý nghĩa và vai trò của công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, chú trọng việc hoàn thiện các hồ sơ từ cấp xã đến cấp tỉnh, bảo quản lưu giữ, cập nhật hồ sơ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ một cách khoa học.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và định hướng phân luồng học sinh sau trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Ba là, tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bốn là, tiếp tục phát huy và làm tốt hơn công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

Ngọc Mai