Nhật ký những ngày “đốt củi”

Nhật ký những ngày “đốt củi”
GDVN- Có những mốc thời gian mà chắc chắn sau nhiều tháng, nhiều năm nữa người dân, truyền thông và những người viết sử sẽ còn phải nhắc đến.